Milieupolis

 • Algemene informatie


  Onderschat milieurisico's niet! Een bodemsanering kost handenvol geld en dient vaak op vrij korte termijn uitgevoerd te worden.

  De Vlaamse wetgeving bepaalt dat de exploitant van een bedrijf verantwoordelijk is voor de sanering in geval van een bodemverontreiniging die op zijn bedrijfsterrein is ontstaan. Zelfs wanneer helemaal niet vaststaat dat die exploitant ook aansprakelijk is. Dat is een vérstrekkende verplichting, die uw bedrijf enorm kan belasten en uw toekomstplannen kan dwarsbomen. Maar de sanering is wettelijk verplicht. Er valt dus niet onderuit te komen.

  Het uitvoeren van een bodemsanering is een complexe en technische aangelegenheid, die ook een niet te onderschatten administratieve overlast met zich meebrengt. Daarom organiseert en coördineert de verzekeraar zelf de sanering van bodem en water voor u. Zij doen daarvoor o.m. een beroep op erkende bodemsaneringsexperts en ervaren saneerders.

  Maar er is meer: de polis dekt ook uw aansprakelijkheid voor de schade die derden lijden door de verontreiniging. Ook is er juridische en technische bijstand voorzien wanneer er verontreinigingsgevaar van elders dreigt. Of erger: wanneer een verontreiniging van op een naburig terrein uw bedrijfsterrein al is binnengedrongen.
  Bovendien staat de verzekeraar u bij in bepaalde discussies die u als exploitant of eigenaar van een bedrijf met de OVAM kunt hebben, ook wanneer daarvoor een advocaat nodig is. De honoraria zijn integraal gedekt door de polis.

  Tot slot kunt u de milieupolis ook uitbreiden met de dekking "bedrijfsschade", waardoor uw eigen bedrijfsverliezen als gevolg van de verontreiniging en saneringswerken verzekerd zijn.

  Bij een milieuschade staan we direct klaar met de nodige expertise en interventiemiddelen: één telefoontje volstaat naar ons call-center dat 24/24 uur paraat staat!

  Jammer genoeg is niet elke verontreiniging verzekerbaar, zoals bijvoorbeeld verontreiniging die al bestond voor het sluiten van de polis, of verontreiniging die u opzettelijk veroorzaakte. Maar ook hier gaat de milieupolis verschillend te werk. Enkel een beperkte lijst van uitsluitingen bepaalt welke saneringen niet gedekt zijn. Dat betekent dat het contract elke saneringsplichtige verontreiniging dekt die niet in de lijst expliciet werd uitgesloten.


  Wat u zeker moet weten


  De verzekerde bedragen zijn:

  • 1.000.000 euro voor de saneringsverzekering.
  • 2.000.000 euro voor de verzekering bijkomende schade aan derden.
  • 50.000 euro voor de verzekering rechtsbijstand.


  In geen enkele rubriek is een franchise van toepassing

  Deze milieupolis wordt door OVAM erkend als financiële zekerheid. Dat betekent dat een verontreinigd terrein dat door de polis verzekerd is, kan worden overgedragen (bijvoorbeeld verkocht) zonder dat eerst een bankgarantie moet worden gesteld. Dit is van groot belang voor familiebedrijven waar een "overdracht van ouder op kind" zal plaatshebben.


  Acceptatienormen


  Het spreekt vanzelf dat zo'n belangrijk milieurisico maar kan verzekerd worden wanneer de KMO zich ertoe verbindt om een aantal essentiële wettelijke verplichtingen met betrekking tot het milieu na te leven:

  • De KMO moet beschikken over een volledige en geldige milieuvergunning en moet die ook naleven. 
  • De KMO moet een milieucoördinator aangesteld hebben wanneer ze daartoe wettelijk verplicht is. 
  • De KMO moet haar opslagtanks laten controleren zoals de wet het voorschrijft. Wij vragen bovendien dat enkelwandige ondergrondse tanks ook een corrosietest ondergaan.
  • De KMO laat altijd een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren als zij daartoe wettelijk verplicht is (bij overdracht of periodiek).


  Vermits het om een serviceproduct gaat dat voornamelijk voor onze bestaande cliëntenrelaties werd ontwikkeld, gelden op het ogenblik van het sluiten van de polis daarenboven de volgende voorwaarden:

  • De KMO moet ook een BA-uitbating en haar brand- of glastuinbouwpolis bij dezelfde verzekeraar hebben of onderschrijven. 
  • Bedrijven die periodieke bodemonderzoeken moeten laten uitvoeren moeten een recent oriënterend bodemonderzoek kunnen voorleggen (max. 2 jaar oud) dat bovendien geactualiseerd werd (wanneer ouder dan 6 maanden). 
  • Er mag geen recent incident hebben plaatsgevonden dat u zou aanzetten tot het indienen van milieuclaims tegen anderen (bv. uw buren).