Bedrijfspolis arbeidsongevallen

 • Elk bedrijf dat werknemers in dienst heeft, is wettelijk verplicht (wet van 10 april 1971) voor deze personen een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

  Deze wet is van toepassing op iedere persoon die aan de sociale zekerheid van de werknemers is onderworpen.

  Dat betekent dat zij van toepassing is op alle werknemers die door een arbeidsovereenkomst zijn gebonden, d.w.z. de werknemers die onder het gezag van een andere persoon tegen bezoldiging arbeid verrichten.

  Tot die werknemers behoren onder meer:

  • De arbeiders en bedienden, de dienstboden, de huisarbeiders, de sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst.
  • De leerjongens met leerovereenkomst.
  • De acteurs van bezoldigde spektakels.
  • De uitzendkrachten.
  • De onthaalouders.


  De wet werd ook uitgebreid tot de volgende werknemers die niet aan de sociale zekerheid zijn onderworpen:

  • De dienstboden die niet in de vorige paragraaf zijn bedoeld.
  • De studenten die arbeid verrichten in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten.
  • De occasionele werknemers die minder dan 8 uur per week arbeid verrichten voor de behoeften van het huishouden van de werkgever of van zijn gezin (zoals gouvernantes, gezelschapsdames, kinderoppassers, tuinmannen, privéchauffeurs).
  • De werknemers die bij bepaalde oogsten worden ingezet, op voorwaarde dat hun tewerkstelling niet meer dan 25 dagen per jaar in beslag neemt.
  • De bezoldigde animators, leiders en monitoren van socio-culturele manifestaties en sportactiviteiten.


  De arbeidsovereenkomst moet niet noodzakelijk geschreven zijn; het belangrijkste is dat er arbeid wordt verricht onder het gezag van een werkgever en dat daarvoor een loon wordt betaald (alle bewijsmiddelen, dus ook getuigenverklaringen, zijn hiervoor aanwendbaar).

  De arbeidsongevallenwet is zelfs van toepassing wanneer de arbeidsovereenkomst ongeldig is (bijvoorbeeld bij tewerkstelling van schoolplichtige kinderen of van vreemdelingen zonder arbeidsvergunning en/of bij zwartwerk).

  De arbeidsongevallenverzekering vergoedt ongevallen op het werk zelf en op de weg van en naar het werk.

  Voor elk ongeval met lichamelijk letstel zijn volgende waarborgen verzekerd:

  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (werknemer valt terug op +/- 90% van zijn gewone loon, steeds beperkt tot het wettelijke vergoedingsplafond). Voor mensen met hogere lonen is de wettelijk voorziene vergoeding vaak ontoereikend. Zij kunnen extra verzekerd worden via de aanvullende dekkingen (zie verder).
  • Blijvende arbeidsongeschiktheid.
  • Hulp van derden.
  • Overlijden: begrafenisuitkering, transport van stoffelijk overschot, lijfrente voor overblijvende huwelijkspartner, wezenrente.
  • Medische en aanverwante kosten.
  • Prothesen.
  • Verplaatsingskosten.


  De grootte van de vergoedingen is wettelijk bepaald.


  Aanvullende dekkingen


  In deze polis kan u een aantal aanvullende verzekeringen sluiten. Er blijven immers nog heel wat risico's die niet onder de wettelijke regeling vallen. Die aanvullende verzekeringen sluiten naadloos aan op de verplichte dekking.

  In de volgende gevallen biedt de wettelijke arbeidsongevallenverzekering geen of slechts een onvoldoende oplossing:

  • Werknemers die meer verdienen dan het wettelijk maximum.
  • Kosten voor geneeskundige verzorging die niet onder de arbeidsongevallenwet valt.
  • Ongevallen in het privéleven van werknemers, in het bijzonder wanneer het onderscheid privéleven/werk niet altijd duidelijk is (vb vertegenwoordiger heeft 's avonds in het hotel een ongeval terwijl hij voor uw bedrijf in het buitenland een handelsbeurs verzorgt). 
  • Bijstand aan werknemers in het buitenland in geval van ziekte of ongeval (repatriëring e.d.).
  • Onbezoldigde helpers, zowel tijdens werk in de onderneming als tijdens huishoudelijke hulp ten huize van de zaakvoerder. 
  • Gewaarborgd loon, inclusief de patronale bijdragen.


  Door de juiste keuze uit het gamma van aanvullende verzekeringen kan u uw medewerker toch optimaal beschermen in geval van een ongeval.

  Wenst u meer informatie of een concrete premieberekening? Wij staan graag voor u klaar. Bel ons of gebruik de infoknop rechts bovenaan het scherm.