Bedrijfspolis aansprakelijkheid

 • Een bedrijfspolis aansprakelijkheid is een onmisbare verzekering voor elke zelfstandige, handelaar, vrij beroep of onderneming.

  Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van uzelf, uw personeelsleden en uw bedrijf voor ongevallen en accidentele schade bij derden. Het is eigenlijk de "familiale" polis voor uw bedrijf en beroepsleven.
  De bedrijfspolis aansprakelijkheid, soms ook BA-exploitatie genoemd, beschermt uw bedrijfsvermogen tegen al-dan-niet terechte claims door derden en/of klanten.

  Zij vordert tevens de door u geleden schade terug indien uw bedrijf zelf schade lijdt door toedoen van iemand anders.

  De polis zelf is maatwerk in functie van de activiteiten die u uitoefent. Zo zal een polis voor een bouwbedrijf, een geneesheer of een garagist totaal andere kenmerken vertonen. Professioneel advies is dus noodzakelijk en daar kan u op rekenen bij Henderickx & C°. Wij helpen u graag bij het samenstellen van de juiste dekkingen.

  Hieronder vindt u een zeer beknopt overzicht van verzekerde waarborgen die meestal voorzien worden in een bedrijfspolis aansprakelijkheid:


  Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA)


  Deze waarborg dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die niet rechtstreeks in verband kan worden gebracht met het sluiten of het uitvoeren van een contract en die opgelopen wordt tijdens of naar aanleiding van de exploitatie van de onderneming (= ongevallen veroorzaakt aan derden).

  De burgerrechtelijke aansprakelijkheidspolis dekt de schade die door de verzekerde accidenteel aan derden wordt veroorzaakt:

  • Tijdens de uitoefening van een beroep/bijberoep/vrij beroep.
  • Tijdens het uitvoeren van een werk tegen bezoldiging.
  • Tijdens de uitbating van een handelszaak, nijverheidsonderneming, instelling, organisatie.


  Alle personen die de verzekerde onderneming leiden of erin tewerkgesteld zijn, zijn verzekerd. Het gaat dus over de bedrijfsleider, de werknemer, de occasionele helper, de jobstudent, de zaakvoerder, de vennoten.

  De verzekerde bedragen kunnen variëren in functie van de risicograad van uw activiteit of beroep.


  BA na levering (Productaansprakelijkheid)


  Uw bedrijf is aansprakelijk voor schadegevallen die aan derden worden veroorzaakt door goederen na hun levering of door werken na hun uitvoering en die onder meer toe te schrijven zijn aan:

  • Het eigen gebrek van deze goederen of werken.
  • Een fout of vergissing bij de conceptie, de fabricage, de verpakking, de etikettering, de gebruiksaanwijzing, de behandeling, de opslag, de levering, de constructie, de montage, het onderhoud, de herstelling of de omvorming.


  Deze verzekering omvat zowel de verdediging tegen al dan niet verantwoorde aanspraken door derden als de betaling van de schade.

  Deze dekking is bijvoorbeeld van toepassing bij voedselvergiftiging, opgelopen in een horecazaak.


  Objectieve aansprakelijkheid (wettelijk verplichte verzekering OBJ)


  De verzekering is bestemd voor exploitanten van bepaalde gebouwen en handelspanden die voor het publiek toegankelijk zijn (limitatief opgesomde lijst bij wet bepaald). Zo is deze verzekering bijvoorbeeld verplicht voor de exploitant van een horecazaak, sportcomplex of evenementenhal en voor alle kleinhandelszaken met een voor het publiek toegankelijke oppervlakte van meer dan 1000m².

  Deze verzekering beschermt u tegen de foutloze aansprakelijkheid die u kunt oplopen door brand en ontploffing in de voor het publiek toegankelijke gebouwen. De verzekering is wettelijk verplicht!

  Zowel de lichamelijke als de materiële schade aan derden veroorzaakt door brand en ontploffing is door de polis gedekt. Als de aansprakelijkheid voor het schadegeval vaststaat en de aansprakelijke is niet de verzekerde, dan gaat de verzekeraar van de objectieve aansprakelijkheid zijn vergoedingen terughalen bij de aansprakelijke.

  Een voorbeeld: een zelfstandig dakwerker veroorzaakt tijdens herstellingswerken aan het dak een brand in uw bedrijf en er vallen gewonden onder uw klanten. Dan zal uw polis objectieve aansprakelijkheid de schade aan uw de klanten moeten vergoeden, zelfs zonder dat u zelf aansprakelijk bent. Uw klanten kunnen zich dus voor hun schade rechtstreeks tot u richten en hoeven niet te wachten tot de aansprakelijkheid van de dakwerker (na wellicht lange juridische procedures) vaststaat.


  Rechtsbijstand bedrijf


  Als uw bedrijf zelf schade lijdt en u die schade vergoed wenst te zien, moet u kunnen terugvallen op een professionele en onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar.
  Een uitgebreide dekking, zowel naar waarborgen als naar maximum tussenkomst is zeker geen overbodige luxe.
  De rechtsbijstand die wij u voorstellen verleent een goede dekking en heeft vrije keuze van advocaat en van expert om u te verdedigen.

  De rechtsbijstandsverzekering zorgt ervoor dat alles wordt gedaan opdat u krijgt wat u toekomt, enerzijds door dienstverlening, zoals het onderhandelen met de tegenpartij en anderzijds door het betalen van kosten om tot een minnelijke of een gerechtelijke oplossing van het geschil te komen. De verzekering strekt zich uit tot gebeurtenissen die verband houden met de exploitatie van de onderneming.

  Wanneer u met uw bedrijf schade lijdt, zal de gespecialiseerde afdeling rechtsbijstand de schade terugvorderen van de aansprakelijke derde.
  Wanneer geen schadevergoeding kan worden bekomen bij de aansprakelijke persoon omdat hij insolvabel is, zal uw verzekering rechtsbijstand de schade tot een bepaald bedrag zelf vergoeden.
  Wanneer de verzekerde strafrechtelijk vervolgd wordt naar aanleiding van een verzekerd schadegeval in de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zal uw waarborg rechtsbijstand de strafrechtelijke verdediging op zich nemen en dit reeds vanaf het gerechtelijk onderzoek.


  Toevertrouwde goederen


  Voor sommige beroepen is het wenselijk een dekking "toevertrouwde goederen" van klanten in de polis op te nemen.

  Zo voorziet deze waarborg in een vergoeding voor de schade aan goederen die u werden toevertrouwd met het oog op herstelling of bewerking.
  Denk bijvoorbeeld aan voertuigen van klanten bij de garagist of aan een meegegeven TV-toestel bij een hersteller van elektro-goederen.

  Goederen die u werden toevertrouwd, zijn meestal niet standaard mee gedekt door de gewone bedrijfspolis aansprakelijkheid (behalve voor sommige beroepen).

  Ook hier verschilt de hoogte van het verzekerd bedrag in functie van het door u uitgeoefende beroep.